Norges nasjonalparker
Reisautløpet

Reisautløpet naturreservat er et våtmarks- og elvedeltaområde som dannes der Reisaelva renner ut i havet og møter Reisafjorden. Reservatet ble opprettet i 1995 for å bevare et stort og intakt elvedelta der ei av de tre mest verdifulle strandengene i Nord-Norge inngår, og som også er et verdifullt raste-, beite- og hekkeområde for en rekke arter av våtmarksfugl.

Reservatets beliggenhet gjør det til et yndet turområde for innbyggerne i Sørkjosen og på Storslett. Her er gode muligheter for vandring, fuglekikking og fiske etter sjøørret og sjørøye. I den østre delen av reservatet har Nordreisa kommune lagt til rette for allmenn ferdsel, med merkede stier, rasteplasser og informasjon.

I trekktida i mars-april og august-september kan man oppleve et rikt fugleliv på leira og i utløpet. Reservatet rommer blant annet den truete naturtypen "aktivt marint delta" og rødlista arter som finnmarksnøkleblom, fiskemåse, vipe, brushane og strandsnipe. Andre typiske fuglearter er laksand, siland, gravand og grågås. Strandengene i Leirbukt og Pollen er med sine mange utforminger og arter av internasjonal verdi, særlig grunnet innslaget av subarktiske arter, som eskimomure, ishavsstjerneblom og finnmarksnøkleblom. Reisautløpet fikk status som Ramsar-område i 2011.

Mer informasjon om Reisautløpet finner du i Natubase og i forskriften for reservatet.

 

 

 

 

        
     Flomforbygning i utløpet      Dreneringsløp      Strandeng

 

 Naturen

 

 

 

 

 


NN logo Storslett nasjonalparklandsby 

Hovedveien 2
9151 Storslett
775 88 250
info@halti.no
www.halti.no

 
 
Logg inn
Halti nasjonalparksenter AS  N-9151 Storslett +47 775 88 282  nasjonalparksenter@halti.no