Norges nasjonalparker

Knapt noe fjellområde kan måle seg med Jávreoaivvit når det gjelder mengden ekslusive arter. Konsentrasjonen av sjeldne fjellplanter er blant nord-Skandinavias høyeste, og området er verneverdig i internasjonal sammenheng. Baserik berggrunn danner grunnlag for vegetajonstyper som dryashei og artsrike snøleier. Den rødlista orkideen Sibirnattfiol har en av sine få kjente lokaliteter her, og er derfor ansvarsart for Nordreisa kommune. Arten ble først oppdaget her i 1898 av R.E. Fridtz, og er senere også funnet på en annen lokalitet i Nordreisa, på Lullisfjellet like ovenfor Storslett sentrum. Andre arter verdt å nevne er brannmyrklegg, ....

Jávreoaivvit er lett tilgjengelig fra Gahperus vegen, og har et lettgådd terreng. Et reingjerde var i sin tid satt opp for å beskytte floraen i verneområdet, men er i dag ikke funksjonelt, og reinbeiting foregår både innenfor og utenfor gjerdet.    

Mer informasjon om Jávreoaivvit finnes på naturbase og i forskiften for reservatet. Interesserte kan finne mer utfyllende tekster om plantelivet både i Jávreoaivvit og i Nordreisa for øvrig i Hartvig Sætras rapport om floraen i reisavassdraget.

 

Naturen


NN logo Storslett nasjonalparklandsby 

Hovedveien 2
9151 Storslett
775 88 250
info@halti.no
www.halti.no

 
 
Logg inn
Halti nasjonalparksenter AS  N-9151 Storslett +47 775 88 282  nasjonalparksenter@halti.no